Bibliography

Label definition
Vasilopoulou 1983 Βασιλοπούλου, Β. 1983: “Bυζαντινά σταθμία τoυ Noμισματικoύ Moυσείoυ Aθηνών. Συμβoλή στη μελέτη τoυ βυζαντινoύ σταθμητικoύ συστήματoς.” Aρχαιoλoγική εφημερίς 122, p. 238–276, pl. 85–90.
Vasilopoulou 1996 Βασιλοπούλου, Β. 1996: “Tα αττικά τετράδραχμα σταθμία.” In: Χαρακτήρ. Aφιέρωμα στη Mάντω Oικoνoμίδoυ, Athens, p. 41–48.
Vasilopoulou 2001 Βασιλοπούλου, Β. 2001: “Η αττική μνα. Σταθμία τoυ Noμισματικoύ Moυσείoυ Aθηνών.” In: Kαλλίστευμα. Mελέτες πρoς τιμήν της Óλγας Tζάχoυ-Aλεξανδρή, Athens, p. 533–540.
Vassilev 1988 Василев, В. 1988: “Оловна тежест от Лизимахия (Poids en plomb de Lysimachie).” Нумизматика 22/1 (or 20/1?), p. 7–8.
Vázquez Queipo 1859 Vázquez Queipo, V. 1859: Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques jusqu’à la fin du Khalifat d’Orient, Paris.
Veikou 2012 Veikou, M. 2012: Byzantine Epirus. A Topography of Transformation. Settlements of the Seventh-Twelfth Centuries in Southern Epirus and Aetoloacarnania, Greece, Leiden–Boston.
Vespignani 2010 Vespignani, G. 2010: “Il magistrato romano e il cerimoniale del circo nei dittici (secoli IV–VI).” Felix Ravenna n.s. 157–160, p. 137–168.
Victoria and Albert Museum 1963 Victoria and Albert Museum, 1963: Late Antique and Byzantine Art, London.
Viedebantt 1922 Viedebantt, O. 1922: “Zur hebräischen, phönizischen und syrischen Gewichtskunde.” Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 45, p. 1–22.
Vikan and Nesbitt 1980 Vikan, G.; Nesbitt, J. W. 1980: Security in Byzantium: Locking, Sealing, and Weighing, Washington.
Villaverde Vega 2001 Villaverde Vega, N. 2001: Tingitana en la antigüedad tardía (siglos III–VII). Autoctonía y romanidad en el extremo occidente Mediterráneo, Madrid.
Vincent 1903 Vincent, H. 1903: “Notes d’épigraphie palestinienne.” Revue biblique internationale 12, p. 605–612.
Vitto 1980 Vitto, F. 1980: “Tel Naharon.” Israel Exploration Journal 30, 3–4, p. 214.
Vizcaíno Sánchez 2007 Vizcaíno Sánchez, J. (ed.) 2007: La presencia bizantina en Hispania (Siglos VI – VII). La documentación arqueológica, Murcia.
Vladimirova 1985 Владимирова, Д. 1985: “Екзагии от долна мизия.” Нумизматика 1, p. 22–31.
Vladimirova-Aladžova 1993 Владимирова-Аладжова, Д. 1993: “Еталони-тежести от фонда на музея в Мадара.” Известия на исторически музей – Шумен 8, p. 62–70.
Vladimirova-Aladžova 1997 Vladimirova-Aladžova, D. 1997: “Control Measures from the Late Antiquity.” Archaeologia Bulgarica 1/1, p. 19–24.
Vladimirova-Aladžova 2001a Владимирова-Аладжова, Д. 2001: “Монети и монетна циркулация на селището в хисарлъка край Сливен.” In: I. Ščereva; K. Vačeva; Д. Владимирова-Аладжова (eds.), Туида – Слиен I., Sofia, p. 97–114.
Vladimirova-Aladžova 2001b Владимирова-Аладжова, Д. 2001: “Новoоткрита стъклена екзагия.” Нумизматика и сфрагистика 8/1–2, p. 42–45.
Vladimirova-Aladžova 2007 Владимирова-Аладжова, Д. 2007: “За ранновизантийските стъклени екзагии от България.” Археология 48, 1–4, p. 150–161.
Vladimirova-Aladžova 2008a Vladimirova-Aladzhova, D. 2008: “About the Early Byzantine Glass Exagia from Bulgaria.” In: V. Spinei and L. Munteanu (eds.), Miscellanea Numismatica Antiquitatis in Honorem Septagenarii Magistri Virgilii Mihailescu-Bîrliba Oblata, Bucarest, p. 239–250.
Vladimirova-Aladžova 2008b Владимирова-Аладжова, Д. 2008: “Екзагии от шест унции от Бьлгария.” In: E. Genčeva (ed.), Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. Югоизточна европа през античността VI в. пр. хр. – началото на VII в. сл. хр., Sofia, p. 524–530.
Vladimirova-Aladžova 2008c Владимирова-Аладжова, Д. 2008: “Непубликувани екзагии от античната Германия и тегловните стандарти през V–VII в.” In: Юбилеен сборник. сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907–2007), Shumen, p. 343–351.
Vladimirova-Aladžova 2008d Владимирова-Аладжова, Д. 2008: “Тежести-еталони-от антична Рациария.” Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 4, p. 145–156.
Vladimirova-Aladžova and Atanasov 1986 Владимирова-Аладжова, Д.; Атанасов, Г. 1986: “Нови данни за търговията на късноантичното селище при с. Войвода, Шуменски окръг.” Годишник на музеите от Северна България 12, p. 21–28.
Voegtli et al. 1993 Voegtli, H.; Bendall, S.; Ilisch, L.; Morrisson, C. 1993: Die Fundmünzen aus der Stadtgrabung von Pergamon, Berlin–New York.
Volbach 1936 Volbach, W. F. 1936: “Reliquie e reliquiari orientali in Roma.” Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione 3/30, p. 337–350.
Volbach 1954 Volbach, W. F. 1954: Frühchristliche und byzantinische Kleinkunst, Mainz.
von der Osten and Korgman 1937 von der Osten, H. H.; Korgman, W. M. 1937: The Alishar Hüyük Seasons of 1930–32, Part III, Chicago.
Waagé 1935 Waagé, F. O. 1935: “Bronze Objects from Old Corinth.” American Journal of Archaeology 39, p. 79–91.
Waelkens et al. 2000 Waelkens, M.; Loots, L.; Loots, L. (eds.) 2000: Sagalassos V. Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997, Leuven.
Waelkens et al. 2011 Waelkens, M.; Poblome, J.; de Rynck, P. (eds.) 2011: Sagalassos. City of Dreams, Tongeren.
Waille 1895 Waille, V. 1895: “Rapport sur les fouilles faites à Cherchel en 1894–1895.” Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 49–61.
Waldbaum 1983 Waldbaum, J. C. 1974: Metalwork from Sardis: The Finds Through 1974, Cambridge.
Walker 2010 Walker, A. 2010: “Numismatic and Metrological Parallels for the Iconography of Early Byzantine Marriage Jewelry. The Question of the Crowned Bride.” In: Mélanges Cécile Morrisson, Paris, p. 849–863.
Walters 1899 Walters, H. B. 1899: Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman, and Etruscan, in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London.
Walthall (forthcoming) Walthall, D.A. (forthcoming): “Weights and Standards at Hellenistic and Roman Morgantina (Sicily)”.
Wamser 2000 Wamser, L. (ed.) 2000: Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, Mainz.
Wamser 2004 Wamser, L. (ed.) 2004: Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur, Stuttgart.
Wamser 2010 Wamser, L. (ed.) 2010: Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit. Sonderausstellung der Archäologischen Staatssammlung München (ASM) in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), München, 29. Januar 2010 – 04. Juli 2010. Katalog zur Ausstellung in München, Regensburg.
Wamser and Zahlhaas 1998 Wamser, L.; Zahlhaas, G. (eds.) 1998: Rom und Byzanz. Archäologische Kostbarkeiten aus Bayern. Katalog zur Ausstellung der Prähistorischen Staatssammlung München, 20. Oktober 1998 – 14. Februar 1999, Munich, p. 153–172.
Ward-Perkins and Goodchild 2003 Ward-Perkins, J. B.; Goodchild, R. G. 2003: Christian monuments of Cyrenaica, London.
Weber 2007 Weber, K. 2007: “Gewichte und Münzgewichte des östlichen Mittelmeerraumes Teil 3. Anmerkungen zur Herstellung spätantiker Glasgewichte.” Maß und Gewicht 81, p. 1962–1973.
Weber 2017a Weber, K. 2017² (2009): Byzantinische Münzgewichte. Materialkorpus für 1–Nomisma-Gewichte. Studien zur Vielfalt der Ausführungsform, Metrologie und Herstellung, Schwelm.
Weber 2017b Weber, K. 2017² (2014): Late Antiquity Weights. The Second Life of Antique and Late Antiquity Coins, Schwelm.
Weinberg 1987 Weinberg, S. S. 1987: “A Hellenistic ‘Royal’ Weight.” Eretz-Israel 19, p. 71*–72*.
Weiß 1990 Weiß, P. 1990: “Marktgewichte von Kyzikos und Hipparchengewichte.” In: E. Schwertheim (ed.), Mysische Studien, Bonn, p. 117–139, pl. 12–13.
Weiß 1994 Weiß, P. 1994: “Kaiser und Statthalter auf griechischen Marktgewichten.” In: R. Günther and S. Rebenich (eds.), E fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften, Paderborn, p. 351–389.
Weiß 1997 Weiß, P. 1997: “Schleuderbleie und Marktgewichte.” Archäologischer Anzeiger, p. 143–156.
Weiß 2005 Weiß, P. 2005: “Von Perinth in die Dobrudscha, nach Bithynien und Westkleinasien. Regionale und überregionale Gestaltungsweisen bei den Marktgewichten in der Kaiserzeit.” Chiron 35, p. 405–441.
Weiß 2007 Weiß, P. 2007: "Nichts Karisches, sondern ein spätes Litrengewicht aus Stein" Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 160, p. 272–274.
Weiß 2008 Weiß, P. 2008: “Gewichte griechischer Städte I: Byzantion, Lampsakos, Ilion, Alexandreia Troas.” In: E. Winter (ed.), Vom Euphrat bis zum Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag, Bonn, p. 709–724.
Weiß 2016 Weiß, P. 2016: "Jenseits der Agoranomie. Neue und alte griechische Marktgewichte der Kaiserzeit." Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 200, p. 247–273.
Weiß 2017 Weiß, P. 2017: ”Der Hipparch Claudius Sellius Sulla und Sellius Sulla, der Asiarch und Rhetor.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 203, p. 142–143.
Weiß 2018a Weiß, P. 2018: ”Das erste Marktgewicht von Aigeai (Kilikien).” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 206, p. 131–134.
Weiß 2018b Weiß, P. 2018: “Jenseits der Agoranomie II. Ein weiteres Gewicht eines Eirenarchenpaares von Kolophon.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 206, p. 135–139.
Weiß and Ehling 2006 Weiß, P.; Ehling, K. 2006: “Marktgewichte im Namen seleukidischer Könige.” Chiron 36, p. 371–378.
Weiß and Ehling 2007 Weiß, P.; Ehling, K. 2007: “Marktgewichte im Namen seleukidischer Könige II.” Chiron 37, p. 495–500.
Weitzmann 1979 Weitzmann, K. (ed.) 1979: Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at The Metropolitan Museum of Art, November 19, 1977, through February 12, 1978, Princeton.
Welles 1938 Welles, C. B.: “Inscriptions.” In: C. H. Kraeling (ed.), Gerasa: City of the Decapolis. An Account Embodying the Record of a Joint Excavation Conducted by Yale University and the British School of Archaeology in Jerusalem (1928–1930), and Yale University and the American Schools of Oriental Research (1930–1931, 1933–1934), New Haven [Conn.], p. 355–494, 573–616, pl. 61–138.
Wendel 2002 Wendel, M. (ed.) 2002: Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien 2. Die prähistorischen Funde und die Münzen (Ausgrabungen 1981 – 1997), Langenweißbach.
Wessel 1971 Wessel, K. 1971: “Gewichte.” In: K. Wessel (ed.), Reallexikon zur Byzantinischen Kunst 2, Stuttgart, p. 791–800.
Whitcomb 1985 Whitcomb, D. S. 1985: Before the Roses and Nightingales. Excavations at Qasr-i Abu Nasr, Old Shiraz, New York.
Whitcomb 1994 Whitcomb, D. S. 1994: “Ayala in the Balance: Glass and Bronze Weights from the Aqaba Excavations.” Yarmouk Numismatics 6, p. 34–54.
Whitehouse 2003 Whitehouse, D. 2003: Roman Glass in The Corning Museum of Glass 3, Corning.
Whitting 1973 Whitting, P. D. 1973: Münzen von Byzanz, Munich.
Wieclaw 2001 Wieclaw, M. 1991: “Show and Tell, 6.” Chicago Coin Club Chatter 47/3.
Williams and Fisher 1972 Williams, C. K.; Fisher, J. E. 1972: “Corinth, 1971: Forum Area” Hesperia 41, p. 143–184.
Winkelmann and Gomolka-Fuchs 1988 Winkelmann, F.; Gomolka-Fuchs, G. 1988: Die Byzantinische Kultur, Stuttgart–Berlin–Cologne–Mainz.
Winter 1898 Winter, F. 1898: “Königliche Museen. C. Antiquarium.” Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen 19/3, col. 42.
Wixom 1976 Wixom, W. D. 1976: “A Theodosian Steelyard Weight.” Gesta 15/1–2, p. 273–278.
Wixom 1999 Wixom, W. D. (ed.) 1999: Mirror of the Medieval World, New York.
Wolff and Finkielsztejn 2009 Wolff, S. R.; Finkielsztejn, G. 2009: “Two New Hellenistic Lead Weights of the Tanit Series.” In J. D. Schloen (ed.), Exploring the Longue Durée. Essays in Honor of Lawrence E. Stager, Winona Lake, p. 497–506.
Wroth 1899 Wroth, W. 1899: A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Catalogue of the Greek Coins of Galatia, Cappadocia and Syria, London.
Wroth 1911 Wroth, W. 1911: Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards [...] in the British Museum, London.
Wulff 1909 Wulff, O. 1909: Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke, Berlin.
Wulff and Volbach 1923 Wulff, O.; Volbach, W. F. 1923: Altchristliche und mittelalterliche, byzantinische und italienische Bildwerke, Berlin.
Yardimci 1986 Yardimci, N. (ed.) 1986: Schatten uit Turkije. Turkije'nin tarihi zenginliklerı. Treasures from Turkey. Leiden, Rijskmuseum van Oudheden, 22 juni – 22 september 1986, Leiden.
Yashaeva 2011 Яшаєва, T. (ed.) 2011: Насладие византийского Херсон, Sebastopol–Austin.
Yashayeva 2010a Yashayeva, T. 2010: “Apothekergewicht.” In: Byzanz – Pracht und Alltag. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 26.2. – 13.6.2010, Munich, p. 279.
Yashayeva 2010b Yashayeva, T. 2010: “Gewicht, 1 Semissis.” In: Byzanz – Pracht und Alltag. Kunst– und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 26.2. – 13.6.2010, Munich, p. 278.
Yotov and Minchev 2014 Yotov, V.; Minchev, A. 2014: The Late Antique Fortress at Cape Sveti Atanas, Varna.
Zachariou-Kaila 2005 Zachariou-Kaila, E. 2005: “Frühchristliche Metallobjekte aus Zypern.” In: J. G. Deckers; M.-E. Mitsou; S. Rogge (eds.), Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit. Symposium, München 12.–13. Juli 2002, Münster–New York.
Zacharou-Loutrari 1998 Ζαχάρου-Λουτράρη, Α. 1998: Χιακή Σφίγγα. Η διαχρονική πορεία ενός τοπικού συμβόλου, Chios.
Zacos and Veglery 1972 Zacos, G.; Veglery, A. 1972: Byzantine Lead Seals Vol. 1, Part 3. Nos. 2672–3231. Imperial and Allied Seals: Vth to XIVth Centuries. Non-Imperial Seals: VIth to IXth Centuries, Basel.
Zahn 1903 Zahn, R. 1903: “Königliche Museen. B. Antiquarium.” Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen 24/3, col. 39–41.
Zalesskaja 2006 Залесская, B. H. 2006: Памятники византийского прикладного искусства IV–VII веков. Каталог коллекции, St. Petersburg.
Zampieri 1997 Zampieri, G. (ed.) 1997: “Gioielli” del Museo Archeologico di Padova: vetri, bronzi, metalli preziosi, ambre e gemme, Padova.
Zampieri and Lavarone 2000 Zampieri, G.; Lavarone, B. (eds.) 2000: Bronzi antichi del Museo archeologico di Padova, Rome.
Zander-Seidel and Hess 2007 Zander-Seidel, J.; Hess, D. (eds.) 2007: Mittelalter. Kunst und Kultur von der Spätantike bis zum 15. Jahrhundert. Die Schausammlungen des Germanischen Nationalmuseums, Band. 2, Nuremberg.
Zanetti 1786 Zanetti, G. A. 1786: Nuova Raccolta delle Monete e Zecche d’Italia 4, Bologna.
Zapheiropulos 2001 Zapheiropulos, N. 2001: Συλλογή Γεωργίου Τσολοζίδη. Το Βυζάντιο με τη ματιά ενός συλλέκτη, Athens.
Zappaterra 1999 Zappaterra, B. 1999: “Strumenti ponderali romani dal Territorio di Bondeno: pesi e bilance.” In: Archeologia dell’Emilia-Romagna III, Firenze, p. 125–136.
Zavattoni 2004 Zavattoni, G. 2004: “Exagia Solidi. I pesi monetali romani e bizantini.” Società Numismatica Italiana. Comunicazione 45, p. 12–19.
Zazzaro 2006 Zazzaro, C. 2006: “Oggetti in metallo da Adulis (Eritrea) nella collezione archeologica del Museo Africano di Roma.” Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente 61/3–4, p. 454–482.
Zdrojewska 1974 Zdrojewska, W. 1974: “Mina attycka z Thurium.” Rocznik Muzeum narodowego w Warszawie 18, p. 51–58.
Zdrojewska 1977 Zdrojewska, W. 1977: “Z problematyki greckich odważników.” Rocznik Muzeum narodowego w Warszawie 21, p. 75–100.
Zdrojewska 1978 Zdrojewska, W. 1978: “Attyckie Odważniki Drachmowe.” Rocznik Muzeum narodowego w Warszawie 22, p. 11–42.
Zdrojewska 1979a Zdrojewska, W. 1979: “Observations sur les critères d'identification des poids.” Études et travaux 11, p. 29–45.
Zdrojewska 1979b Zdrojewska, W. 1979: “Odważniki Bizantyjskie.” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 23, p. 91–114.