Bibliography

Label definition
Llobregat Conesa 1972 Llobregat Conesa, E. A. 1972: Contestania Ibérica, Alicante.
Lolling 1899 Lolling, H. G. 1899: Κατάλογος τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου I. Ἐπιγραφαὶ ἐκ τῆς Ἀκροπόλεως 1. Ἀρχαϊκαὶ ἀναθηματικαὶ ἐπιγραφαί, Athens.
Long and Volpe 1994 Long, L.; Volpe, G. 1994: “Origini e declino del commercio nel Mediterraneo occidentale tra età arcaica e tarda antichità. I relitti de La Palud (Isola di Port-Cros, Francia).” In: M. Khanoussi; P. Ruggeri; C. Vismara (eds.), L’Africa romana. Atti dell’XI convegno di studio Cartagine, 15–18 dicembre 1994, Sassari, p. 1235–1284.
Long and Volpe 1995 Long, L.; Volpe, G. 1995: “Doppio naufragio a Port-Cros.” Archeo 125, p. 14.
Long and Volpe 1997 Long, L.; Volpe, G. 1997: “Un decennio di ricerche nelle acque delle isole di Hyères (Francia).” In: Associazione italiana archeologi subacquei, Atti del Convegno nazionale di archeologia subacquea. Anzio, 30–31 maggio e 1° giugno 1996, Bari, p. 91–108.
Long and Volpe 1998 Long, L.; Volpe, G. 1998: “Le chargement de l’épave 1 de la Palud (VIe s.) à Port-Cros (Var). Note préliminaire.” In: M. Bonifay; M.-B. Carre; Y. Rigoire (eds.), Fouilles à Marseille. Les mobiliers (Ier-VIIe siècles ap. J.-C.), Paris, p. 317–342.
Longpérier 1849 Longpérier, A. de. 1849: “Description de quelques poids antiques.” Annali dell’Instituto di corrispondenza archeologica 19 (= n.s. 4), p. 333–347; “Pesi inediti d’Antiochia.” Monumenti inediti pubblicati dall’Instituto di corrispondenza archeologica 4, pl. XLV = Œuvres II (1883), p. 198–219.
Longpérier 1873 Longpérier, A. de. 1873: “Collections Giovanni di Demetrio.” Le Journal des savants, p. 746–756.
Longpérier 1885 Longpérier, A. de. 1885: “Poids fabriqué sous Justinien Ier.” L’Athenaeum français. Journal universel de la littérature, de la science et des beaux-arts 1, p. 84.
Lopreato 1984 Lopreato, P. 1984: “I pesi ageminati del museo di Aquileia e il sistema ponderale bizantino.” In: I Musei di Aquileia. Arti Applicate – Ceramica – Epigrafia – Numismatica, Udine, p. 71–102.
Loriot 2011 Loriot, X. 2011: “La province de Pont-Bithynie sous le Haut-Empire: assise territoriale et administration.” In: S. Benoist, A. Daguet-Gagey, C. Hoët-van Cauwenberghe (eds.), Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (IIe s. av. n. è. – VIe s. de n. è.), Villeneuve d’Ascq, p. 257–286.
Love 1978 Love, I. C. 1978: “A Brief Summary of Excavations at Knidos 1967–1973.” In: E. Akurgal (ed.), The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology. Ankara–Izmir 23–30/IX/1973 2, Ankara, p. 1111–1133.
Loverance 2004 Loverance, R. 2004: Byzantium, London.
Luciani and Lucchelli 2016 Luciani, F.; Lucchelli, T. 2016: “Pondera exacta ad Castoris.” Antichità Altoadriatiche 83, p. 265–289.
Lulliri and Bonaria Urban 1996 Lulliri, G.; Bonaria Urban, M. 1996: Le monete della Sardegna vandalica. Storia e numismatica, Sassari.
Lund 1996 Lund, J. 1996: “Seleukidernes Syrien.” Sfinx 19/2, p. 54–59.
Luschin von Ebengreuth 1909 Luschin von Ebengreuth, A. 1909: Der Denar der Lex Salica, Vienna.
Maaß 1995 Maaß, M. 1995: “Spätantike und Byzanz.” In: M. Maaß and J. Fabricius (eds.), Antike Kulturen. Orient, Ägypten, Griechenland, Etrurien, Rom und Byzanz. Führer durch die Antikensammlungen, Karlsruhe, p. 155–160.
Macalister 1912 Macalister, R. A. S. 1912: The Excavation of Gezer 1902–1905 and 1907–1909, London.
Mackensen 1999 Mackensen, M. 1999: “Metallkleinfunde.” In: A. von den Driesch; S. Fünfschilling; B. Hedinger; G. Jöhrens; M. Mackensen; K. Mansel; S. Martin-Kilcher; G. Nobis; J. Nollé; F. Rakob; T. Redissi; G. Schneider; S. von Schnurbein; G. Trias; F. Vattioni; M. Vegas (eds.), Die deutschen Ausgrabungen in Karthago, Mainz am Rhein, p. 530–544.
Mackensen 2008 Mackensen, M. 2008: “Römische und spätantike Kleinfunde aus Simitthus / Chemtou.” Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 114, p. 339–356.
Madden 1864 Madden, F. W. 1864: History of Jewish Coinage, and of Money in the Old and New Testament, New York.
MAH (Geneva) 1972 Musée d’art et d’histoire, 1972: “Acquisitions de l’année 1971.” Genava n.s. 20, p. 369–394.
Mair 2009 Mair, D. 2009: “Grenzgebiet und Zentrum. Funde von der römischen Kaiserzeit bis in das frühe Mittelalter.” In: G. Grabherr and B. Kainrath (eds.), Archäologische Topographie der Siedlungskammer Ampass, IKARUS, Innsbruck, p. 245–500.
Maneva 1988 Манева, E. 1988: “Неколку видови накит од крајот на антиката од Хераклеја.” Kulturno Nasledstvo 12–13, p. 45–49.
Manganaro 1992 Manganaro, G. 1992: “Due note tardo antiche.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 94, p. 283–294.
Manganaro 2001–02 Manganaro, G. 2001–02: “Exagia (pesi-campioni) tardoromani e bizantini in Sicilia.” Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 51/52, p. 57–82.
Mango 1996 Mango, M. M. 1996: “Byzantine Maritime Trade with the East (4th-7th centuries).” ARAM Periodical 8, p. 139–163.
Manning 2002 Manning, S. W. 2002: The Late Roman Church at Maroni Petrera. Survey and Salvage Excavations 1990–1997, and Other Traces of Roman Remains in the Lower Maroni Valley, Cyprus, Oxford.
Manns 1976 Manns, F. 1976: “Quelques poids et pesons du musée de la Flagellation.” In: G. C. Bottini and E. Testa (eds.), Studia Hierosolymitana in onore del P. Bellarmino Bagatti. 1. Studi Archeologici, Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, p. 81–109, pl. 13–24.
Manns 1981 Manns, F. 1981: “Nouvelles inscriptions grecques et latines de Palestine.” Liber Annuus 31, p. 245–248, pl. 15–16.
Manns 1984 Manns, F. 1984: Some Weights of the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods, Jerusalem.
Mano-Zisi 1956 Мано-Зиси, Ђ. 1956: “Ископавања на Царичином Граду 1953 и 1954 године.” Старинар 5–6, p. 155–180.
Mano-Zisi 1956–57 Мано-Зиси, Ђ. 1956–1957: “Ископавања на Царичином Граду 1955 и 1956 године.” Старинар 7–8, p. 311–328.
Mano-Zisi 1967 Мано-Зиси, Ђ. 1967: “Ископавања на Царичином Граду.” Старинар 17, p. 163–166.
Marcenaro 2003 Marcenaro, M. (ed.) 2003: Roma e la Liguria Maritima. Secoli IV – X. La capitale cristiana e una regione di confine. Atti del corso e catalogo della mostra, Genova 14 febbraio–31 agosto 2003, Genova.
Marchese 1989 Marchese, A. M. 1989: “Pesi vitrei bizantini nei musei siciliani.” In: Studi in memoria di Guiseppe Bovini 1, Ravenna, p. 355–361.
Marco Pous 1993 Marcos Pous, A. (ed.) 1993: De Gabinete a Museo : tres siglos de historia. Museo Arqueológico Nacional, abril-junio de 1993, Madrid.
Marek 2003 Marek, C. 2003: Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens, Mainz.
Margaritis 1874 Catalogue de la collection de médailles grecques, romaines et byzantines de Philippe Margaritis, Professeur de dessin à l’École des Beaux-Arts d’Athènes, Paris 1874.
Mariemont 1952 Mariemont 1952: Les antiquités égyptiennes, grecques, étrusques, romaines et gallo-romaines du Musée de Mariemont, Brussels.
Mariemont 1966 Mariemont 1966: Rome, ses origines et son empire (Musée de Mariemont, 7 mai – 31 octobre 1966), Mariemont.
Marin 1994 Marin, E. (ed.) 1994: Salona Christiana. Arheološki Muzej – Split, 25.9–31.10 1994, Split.
Marin 2017 Marin, S. 2017: “Hellenistic Lead Weights.” Revista de cercetări arheologice şi numismatice 3, p. 323–335.
Marion du Mersan 1838 Marion du Mersan, T. 1838: Histoire du Cabinet des médailles, antiques et pierres gravées, Paris.
Marki 1999 Μαρκή, E. 1999: “Λουλουδιές 1999.” Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 13, p. 425–433.
Markoff 1910 Markoff, A. de. 1910: “Exagia byzantins en verre. Inédits.” In: A. de Witte and V. Tourneur (eds.), Procès-verbaux et mémoires du congrès international de numismatique et d’art de la médaille contemporaine, Bruxelles, p. 635–644.
Marot 1997 Marot, T. 1997: “Aproximación a la circulación monetaria en la península ibérica y las islas baleares durante los siglos V y VI: La incidencia de las emisiones vándalas y bizantinas.” Revue numismatique 152, p. 157–190.
Marot and Llorens 1996 Marot, T.; Llorens, M. d. M. 1996: “La circulación monetaria en el siglo VI dC en la costa mediterránea la Punta de l’Illa de Cullera (Valencia).” Revista d’arqueologia de Ponent 6, p. 151–180.
Márquez Villora and Poveda Navarro 2000 Márquez Villora, J. C.; Poveda Navarro, A. M. 2000: “Espacio religioso y cultura material en Ilici (ss. IV–VII dC).” In: J. M. Gurt Esparraguera and N. Tena (ed.), V Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: Cartagena, 16–19 d’abril de 1998, Barcelona, p. 185–198.
Martin 1976–1991 Martin, M. 1976–1991: Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kanton Aargau, Derendingen-Solothurn.
Martiniani-Reber 2011 Martiniani-Reber, M. 2011: Antiquités paléo-chrétiennes et byzantines, IIIe–XIVe siècles: Collections du Musée d’art et d’histoire, Genève.
Martin Pruvot e.a. 2010 Martin Pruvot, C.; Reber, K.; Theurillat, T. (eds.) 2010: Cité sous terre: Des archéologues suisses explorent la cité grecque d’Érétrie. Une exposition réalisée par l’École suisse d’archéologie en Grèce et l’Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Gollion.
Mašov 1997 Машов, C. 1997: “Късноантични и ранновизантийски мерки за тежест в колекцията на историческия музей във Враца.” Известия на музеите в Северозападна България 25, p. 55–67.
Massabò 1999 Massabò, B. (ed.) 1999: Magiche trasparenze. I vetri dell’antica Albingaunum. Genova, Palazzo Ducale, Sottoporticato, 17 dicembre 1999 – 15 marzo 2000, Milan.
Massimo 1842 Massimo, F.S., 1842: Musei Etrusci quod Gregorius XVI Pon. Max. in aedibus Vaticanis constituit monimenta linearis picturae exemplis expressa et in utilitatem studiosorum antiquitatum et bonarum artium publici iuris facta, Vatican.
Mastrokostas 1964 Μαστροκώστας, Ε. Ι. 1964: “Ελληνικαί και Λατινικαί επιγραφαί Αχαΐας και Αρκαδίας.” Ἀρχαιολογικὴ ἐφημερίς 103, Χρονικά, p. 60–64, pl. Ε–ΙΑ. <http://hdl.handle.net/11615/20544>
Mateu y Llopis 1934 Mateu y Llopis, F. 1934: Catálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueológico Nacional con diversas notas numismáticas, Madrid.
Mateu y Llopis 1953 Mateu y Llopis, F. 1953: “Hallozgos monetarios (IX).” Numario Hispánico 2, 4, p. 275–302.
Mattusch 1982 Mattusch, C. C. 1982: Bronzeworkers in the Athenian Agora, Princeton.
Mattusch 2014 Mattusch, C. C. 2014: Enduring Bronze: Ancient Art, Modern Views, Los Angeles.
McClanan 2002 McClanan, A. L. 2002: Representations of Early Byzantine Empresses: Image and Empire, New York.
McGill 1986 [McGill, F.] 1986: “Acquisitions 1985.” Muse. Annual of the Museum of art and archaeology 20, p. 21–45.
Meester de Ravestein 1871 Meester de Ravestein, É. de. 1871: Musée de Ravestein. Catalogue descriptif I, Liège.
Meester de Ravestein 1884 Meester de Ravestein, É. de. 1884: Musée de Ravestein, Bruxelles.
Megaw 1957 Megaw, A. H. S. 1957: “Archaeology in Cyprus, 1956.” In: Archaeological Reports 1956, p. 24–31.
Meimaris 1992 Meimaris, Y.E. 1992: Chronological Systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia: The Evidence of the Dated Greek Inscriptions, Athens.
Menghin 2007 Menghin, W. (ed.) 2007: Эпоха Меровингов – Европа без границ. Археология и история V-VIII вв., Berlin.
Menke 1987 Menke, M. 1987: “Alemannisch-italische Beziehungen vom späten fünften bis zum siebenten Jahrhundert aufgrund archäologischer Quellen.” In: H. Beumann and W. Schröder (eds.), Die transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert, Sigmaringen, p. 125–345.
Merhav et al. 1981 Merhav, R.; Ben-Dow, E.; Slapak, N.; Vainer, F. 1981: A Glimpse into the Past. The Joseph Ternbach Collection, Jerusalem.
Meriç 1981 Meriç, R. 1981: “Metrologische Funde aus Metropolis und Ephesos.” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 41, p. 211–215, pl. VI–VII.
Meriçboyu and Atasoy 1983 Meriçboyu, Y.; Atasoy, S. 1983: Büst şeklinde kantar ağırlıkları, Istanbul.
Meritt 1934 Meritt, B.D. 1934: “The Inscriptions.” Hesperia 3/1, p. 1–114.
Merlin 1916a Merlin, A. 1916: “Note sur un poids et des amulettes antiques, récemment trouvés en Tunisie.” Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, p. 340–342.
Merlin 1916b Merlin, A. 1916: “Deux poids de bronze, découverts à Carthage.” Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. CXXX–CXXXII.
Merlin 1916c Merlin, A. 1916: “Une série de poids antiques, qui ont été récemment trouvés à Carthage et qui sont aujourd’hui au Musée du Bardo.” Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, p. 200–202.
Merlin and Lantier 1922 Merlin, A.; Lantier, R. 1922: Catalogue du Musée Alaoui. 2e supplément, Paris.
Meshorer 1970 Meshorer, Y. 1970: “A Stone Weight from the Reign of Herod.” Israel Exploration Journal 20, p. 97–98, pl. 27A.
Metaxas 2009 Metaxas, S. 2009: Die Materielle Kultur des byzantinischen Sizilien (6.–10. Jahrhundert), Vienna.
Metaxas [forthcoming] Metaxas, S. [forthcoming]: “Frühbyzantinische Glasgewichte aus Ephesos.” In: Forschungen in Ephesos XIII/3, Vienna, p. 1–14.
Metlich 2004 Metlich, M. A. 2004: The Coinage of Ostrogothic Italy, London.
Metzger and Duval 2010 Metzger, C.; Duval, N. 2010: “Quelques objets.” In: N. Duval and V. Popović (eds.), Caričin Grad III. Recherches archéologiques franco-serbes à Caričin Grad. L’acropole et ses monuments, Rome–Belgrade, p. 412–422.
MFA 1902 Trustees of the Museum of Fine Arts. 1902: Twenty-Sixth Annual Report for the Year Ending December 31, 1901, Boston.
Michon 1890 Michon, É. 1890: “Les poids anciens en plomb du Musée du Louvre.” Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France 51 = s. VI, 1, p. 1–37.
Michon 1906 Michon, É. 1906: “Poids antique en plomb récemment acquis par le Musée du Louvre.” Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, p. 193–198.
Michon 1907 Michon, É. 1907: “Pondus.” In: C. Daremberg and E. Saglio (dir.), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris, t. IV/1, p. 548–559.
Michon 1913 Michon, É. 1913: “Nouveaux poids antiques du Musée du Louvre.” Revue numismatique s. 4, 17, p. 314–332.
Michon 1935 Michon, É. 1935: “Poids de Séleucie découvert à Baga (Syrie).” Revue archéologique s. 6, 5, p. 264–265.
Mikulcić 2002 Mikulcić, I. 2002: Spätantike und frühbyzantinische Befestigungen in Nordmakedonien, Munich.
Milavec 2011 Milavec, T. 2011: “Metal Finds.” In: Z. Modrijan and T. Milavec (eds.), Poznoantiča utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid, Ljubljana, p. 21–81.
Mildenberg 1994 Mildenberg, L. 1994: "Hexagonal Litra Weight." In: M. True et al. (eds.), A Passion for Antiquities. Ancient Art from the Collection of Barbara and Lawrence Fleischman, Malibu, p. 319–320.
Miles 1939 Miles, G. C. 1939: A Byzantine Weight Validated by Al-Walīd, New York.
Miles 1962 Miles, G. C. 1962: “A Byzantine Bronze Weight in the Name od Bišr b. Marwān.” Arabica. Revue d’études arabes 9, 2, p. 113–118.
Milinković 2010 Milinković, M. 2010: Градина на Jелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Belgrade.
Milne 1905 Milne, G. J. 1905: Greek Inscriptions, Oxford.
Minčev 1986 Минчев, A. 1986: “Бронзова тежест-статуетка на Константин Велики от с. Рудник, Варненски окръг.” Археология 28, 2, p. 29–31.
Minčev 2003 Minčev, A. 2003: “Un exagion imperial bizantin timpuriu de la Odessos.” Cercetări numismatice 9–11, p. 579–583.
Minčev 2004 Minčev, A. 2004: “Three Early Byzantine Imperial Weights at the Museum of Archaeology in Varna.” In: Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на западното черноморие. Международна конференция Варна, 12–15 сетември 2001, Varna, p. 191–196.
Minčev 2008 Minčev, A. 2008: “Early Byzantine Weights found in Northeastern Bulgaria and some Notes on their Production, Distribution and Use.” In: Нумизматични, сфрагистични, и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие. Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев. Варна 15–17 септември 2005, Varna, p. 7–40.
Miner 1947 Miner, D. E. (ed.) 1947: Early Christian and Byzantine Art. An Exhibition held at the Baltimore Museum of Art, April 25 – June 22, organized by The Walters Art Gallery, Baltimore.